Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza w Nałęczowie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym”

Data ogłoszenia
2019-04-19
Termin składania ofert
2019-05-07 11:00
Treść

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1)      budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości L = 337,5 m w tym :

a)      sieć kanalizacji deszczowej D = 600 mm L = 53,5 m* ( w tym Lo = 13 m w rurze osłonowej, Lw = 40,5 m w wykopie ) – przewiert i wykop,

b)      sieć kanalizacji deszczowej PVC500 L=10 m – w wykopie,

c)      sieć kanalizacji deszczowej PVC400 L=165 m – w wykopie,

d)      sieć kanalizacji deszczowej PVC315 L=25 m – w wykopie,

e)      przyłącza od wpustów PE160 L=84 m –29 m w rurach osłonowych i 55 m w wykopie,

f)       studzienki kanalizacyjne D = 1,5 m – 4 szt.,

g)      studzienki kanalizacyjne D = 1,2 m – 6 szt.,

h)      studzienki kanalizacyjne D = 0,4 m – 3 szt.,

i)       wpusty deszczowe D = 0,5 m – 10 szt.,

j)       koryta odwodnienia liniowego – 2 odcinki;

2)      budowę separatora betonowego z by-passem i osadnikiem D = 2,5m ( przepływ nominalny 40 l/s, przepływ maksymalny 400 l/s),

3)      budowę zbiornika retencyjnego stalowego D = 2,5 m , L = 16 m z wbudowanym regulatorem przepływu,

4)      budowę wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Dulębów do cieku – przepustu D=2*1,0 m - komora żelbetowa 4*2 m,

5)      przebudowę sieci wodociągowej żeliwnej na PE160, L = 26 m,

6)      odtworzenie nawierzchni jezdni,

7)      wycinkę drzew,

8)      opracowanie czasowej organizacji ruchu dla przedmiotu umowy (organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania i odbioru robót).

Szczegółowy zakres prac składających się na przedmiot niniejszego zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej (w tym projekcie budowlanym i projekcie odtworzenia nawierzchni), natomiast zakres ilościowy poszczególnych robót ujęto w przedmiarze robót, będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ i stanowiącym podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów, ciagów komunikacyjnych i linii energetycznych

Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Mieczysław Mazurdodano do BIP dnia 19-04-2019 11:06:20