Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Zastępca Burmistrza

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Zbigniew Pacholik Stanowisko:zastępca burmistrza
Telefon:/081/ 501 46 54
Godziny przyjęć:codziennie w godzinach pracy urzędu
Obowiązki:1)załatwianie wszystkich spraw należących do kompetencji Burmistrza podczas jego nieobecności,

2)prowadzenie spraw związanych z inwestycjami gminnymi i nadzorowanie działalności inwestycyjnej i gospodarczej gminy,

3)koordynacja działań i prac w zakresie pozyskania środków z funduszy pomocowych,

4)załatwianie wniosków posłów i senatorów,

5)opracowywanie projektów programów rozwoju gospodarczego gminy.

6)sprawowanie bezpośredniego nadzoru i bieżącej kontroli nad prawidłowością wykonywania zadań przez stanowiska pracy jak niżej:
- infrastruktury, inwestycji i zamówień publicznych,
- gospodarki komunalnej, ochrony środowiska,
- ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa,
- zagospodarowania przestrzennego i gospodarki gruntami,
- sportu i turystyki
eliminowanie nieprawidłowości oraz sygnalizowanie Burmistrzowi o tych nieprawidłowościach, a także wnioskowanie o zastosowanie sankcji służbowych w tym zakresie oraz opracowywanie projektów zakresów czynności na te stanowiska,

7)kontrola wewnętrzna i merytoryczna zagadnień wymienionych w pkt.6,

8)wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej jednostki,

9)nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy – MZGKiM i MZWiK w zakresie prawidłowości realizacji zadań gminy przez te zakłady,

10)prowadzenie zadań Burmistrza podczas jego nieobecności.
196 0
Stanowisko:Zastępca burmistrza
Telefon:081/5014500
Email:
Godziny przyjęć:

7.30-15.30


197 0
Telefon:081/5014500
Email:
0 1
Artur Rumiński Stanowisko:Zastępca burmistrza
Telefon:081/5014500
Email:
Godziny przyjęć:

7.30-15.30


198 2
Stanowisko:Zastępca Burmistrza
Telefon:081/5014500
Email:
517 3
Justyna Kuzioła Stanowisko:Zastępca Burmistrza
Email:
838 4