Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Skarbnik

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Kazimierz Werner Stanowisko:skarbnik
Telefon:501 45 26
Email:
Godziny przyjęć:codziennie w godzinach pracy urzędu
Obowiązki:1)prowadzenie gospodarki finansowej gminy,

2)nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu gminy,

3)kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu gminy,

4)opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi,

5)opracowywanie projektu budżetu gminy,

6)nadzór nad prawidłową realizacją planu finansowego Urzędu,

7)nadzór nad ewidencją majątku gminy,

8)kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych - poświadczanie podpisem, że zobowiązanie posiada pokrycie finansowe i mieści się w planie budżetu lub planie finansowym jednostki,

9)nadzór nad prawidłowością prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne gminy,

10)realizacja obowiązków głównego księgowego:

a)prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

b)prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami,

c)analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostki,

d)dokonywanie wewnętrznej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

e)dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentacji dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

11)opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza dotyczących prowadzenia rachunkowości,

12)sprawowanie bezpośredniego nadzoru i prowadzenie kontroli wewnętrznej stanowisk pracy:
- podatków i opłat lokalnych, (Zastępca Gł. Księgowego),
- ewidencji podatków i opłat,
- księgowości podatkowej,
- ds. finansowych
- ds. finansowych,
- obsługi kasowej,
oraz opracowywanie projektów zakresów czynności na te stanowiska,
196 0
Kazimierz Werner Stanowisko:Skarbnik
Telefon:501 45 26
Email:
197 0
Kazimierz Werner Telefon:501 45 26
Email:
0 1
Kazimierz Werner Stanowisko:Skarbnik
Telefon:501 45 26
Email:
198 2
Kazimierz Werner Stanowisko:Skarbnik Gminy
Telefon:501 45 26
Email:
517 3
Dorota Denka Stanowisko:Skarbnik
Email:
838 4