Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Nałęczowie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
O B W I E S Z C Z E N I E o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica, jako połączenie dróg wojewódzkich nr 830 i 826.
Znak
IZ.6220.6.2014.KK
Data utworzenia
2016-07-29
Opis

Nałęczów, dnia 29.07.2016r.

IZ.6220.6.2014.KK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 33, art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm, dalej zwaną ustawą ooś) zawiadamia się, że dnia 29.09.2014 r. Burmistrz Nałęczowa na wniosek inwestora – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica, jako połączenie dróg wojewódzkich nr 830 i 826.

Przedmiotowe przedsięwzięci zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Nałęczowa, jako organ właściwy do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, wystąpił do organów opiniujących tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

            W wyniku analizy przedłożonych dokumentów oraz opinii organów opiniujących postanowieniem znak: IZ.6220.6.2014.KK z dnia 05.12.2014 r. Burmistrz Nałęczowa uznał, że zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia wskazując jednocześnie zakres raportu.

            Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie pismem znak:ZDW-IP.pp.4131.830-KP/7-2/2015 z dnia 09.11.2015 przedstawił raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotowy raport został wysłany do organów uzgadniających warunki realizacji tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy.

            Z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów pokój Nr 30, w dniach pracy urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00  - do 15.00). Niezbędna dokumentacja sprawy dostępna jest także na stornie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl w zakładce: ogłoszenia – aktualności – obwieszczenie Burmistrz Nałęczowa o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IZ.6220.6.2016.KK z dnia 29.07.2016r.  

W związku z powyższym oraz mając na uwadze art. 33 ust. l pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informujemy o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie przedmiotowego postępowania w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów w terminie od 29 lipca 2016 r. do 18 sierpnia 2016 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

             Organem władnym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nałęczowa.

Podano do publicznej wiadomości w dniu 29.07.2016 poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na:

  • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie oraz w miejscowościach Sadurki, Bochotnica-Kolonia, Cynków, Strzelce, Piotrowice
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie: https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl
Plik
pdf pobrano: 33 razy
Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Kucaba Karol
Dodano do BIP dnia: 2016-07-29 14:03:46